تماس بگیرید

خرید ضایعات کاغذ وکتاب وپرونده های اداری

توضیحات : کاغذوکتاب مدرسه ودانشگاهی وپوشال چاپخانه وپرونده های اداری ومجله باطله شمارابا قیمت مناسب خریداریم ،امحاءاوراق محرمانه شما با حضور ناظر شما انجام میگردد
13 بازدید کل ، 2 امروز